Vedtægter for foreningen 4534

Download Vedtægter

 1 Navn.

Foreningens navn er ”4534”. Foreningens hjemsted er 4534 Hørve, Odsherred Kommune.

2 Formål.

Foreningens formål er at understøtte aktiviteter for borgere, erhvervsdrivende og besøgende, som kan fremme den positive udvikling i lokalområdet, der i princippet er afgrænset ved postnummeret 4534 Hørve

3 Medlemmer.

Alle som kan vedkende sig foreningen formål kan optages som medlemmer.
Medlemmerne optages i 3 medlemskategorier:

 1. Enkeltpersoner
 2. Foreninger, som er hjemmehørende i 4534 Hørve.
 3. Virksomheder

4 Kontingent.

Medlemskontingentet for de 3 kategorier af medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder en gang årligt.

5 Udelukkelse.

 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.
 2. Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

6 Foreningens ledelse.

 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
 2. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, første gang vælges halvdelen dog kun for 1 år.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand og kasserer.
 4. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.
 7. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det skønnes nødvendigt.

7 Regnskab.

Regnskabsåret er 1.januar-31.december.

8. Tegningsret og hæftelser.

 1. Foreningen tegnes udadtil ved formanden og et bestyrelsesmedlem..
 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

9 Revision.

 1. Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
 2. Der vælges en revisorsuppleant.

 10 Generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts / april.
 3. Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på relevante hjemmesider, facebookgrupper og opslagstavler.
 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 5. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte forlanger dette.
 6. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
 7. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 8. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
 9. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
 10. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
 11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

 11 Vedtægtsændringer.

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

 12 Foreningens opløsning.

 1. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 2 ugers mellemrum..
 2. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i kommunen.

Vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 19.05.2015.

————————————– Dirigent

: